Amatsu Tatara Bumon Shumon
Genbukan Ninpo Bugei
Kokusai Jujutsu Renmei
Koryu Karate
Goshinjutsu
Chugoku Kempo
Ryu Ha
Locate a Dojo

Martial Arts Organizations
 • Genbukan World Ninpo Bugei Federation - President
 • Kokusai Jujutsu Renmei Federation - President
 • Nihon Kobudo World Federation - President
Mastered Ryu-Ha / Schools
 • Hontai Yoshin Takagi Ryu Jujutsu - 18th Soke
 • Hontai Kukishin Ryu Bojutsu - 18th Soke
 • Gikan Ryu Koppo-Jutsu - 14th Soke
 • Asayama Ichiden Ryu Taijutsu - 18th Soke
 • Tenshin Hyoho Kukishin-Ryu - 18th Soke
 • Amatsu Tatara Bumon & Shumon - 58th Soke
 • Shinden Tatara Ryu Taijutsu - 55th Soke
 • Shinden Kito Ryu Bojutsu - 55th Soke
 • Bokuden Ryu Jujutsu - 15th Soke
 • Itten Ryushin Chukai Ryu Jujutsu - 3rd Soke
 • Chinese Martial Art Hakkesho - 5th Denjin
 • Araki Shin Ryu - Menkyo Kaiden
 • Yagyu Shingan Kacchu Yawara - Menkyo Kaiden
 • Tenshin Koryu / Shindo Tenshin Ryu Kenpo - Menkyo Kaiden
 • Kijin Chosui Ryu Daken-Taijutsu - Menkyo Kaiden
 • Daito Ryu Aiki Jujutsu Yamamoto-Ha - Menkyo Kaiden
 • Mugen Shinto Ryu Iai-Jutsu - Menkyo Kaiden
 • Shinden Fudo Ryu Daken-Taijutsu Tanemura-Ha - Soke
 • Shinden Fudo Ryu Taijutsu Tanemura-Ha - Soke
 • Kukishinden Happo Biken-Jutsu Tanemura-Ha - Soke
 • Togakure Ryu Ninpo Tanemura-Ha - Soke
 • Gyokko Ryu Kosshi-Jutsu Tanemura-Ha - Soke
 • Koto Ryu Koppo-Jutsu Tanemura-Ha - Soke

(Takagi Yoshin Ryu Ju-jutsu,
Kukishin Ryu Bo-jutsu)
Trained / Studied Schools
 • Iga Ryu Ninpo
 • Kumogakure Ryu Ninpo
 • Gyokushin Ryu Koppo-jutsu
 • Tenjin Shinyo Ryu Ju-jutsu
 • Yoshin Ryu Ju-jutsu
 • Onoha Itto Ryu Ken-jutsu
 • Shindo Munen Ryu Ken-jutsu
 • Taiwado Ju-jutsu
 • Shindo Muso Ryu Jo-jutsu
 • Kageyama Ryu Ken-jutsu
 • Kito Ryu Ju-jutsu
 • Shin Kage Ryu
 • Shikomizue Jutsu
 • Takeda Ryu Aiki-no-jutsu
 • Kendo
 • Judo
 • Karate
 • Aikido
 • Taikyoku-Ken
 • Kei-i-Ken
 • India Martial Arts

(Kangi no Maki Densho by
Toshitsugu Takamatsu)
Ryu Ha Overview
Soke's Grandmastership's
Ryu Ha Qualifications
How to Join