Amatsu Tatara Bumon Shumon
Genbukan Ninpo Bugei
Kokusai Jujutsu Renmei
Koryu Karate
Goshinjutsu
Chugoku Kempo
Ryu Ha
Locate a Dojo
The Masters
0

Tanemura Shoto
Kancho of the Genbukan & KJJR

Takamatsu Toshitsugu
The Master of Masters

Kimura Masaji
Master of the Staff

Sato Kinbei
Master of Japanese & Chinese Arts