Amatsu Tatara Bumon Shumon
Genbukan Ninpo Bugei
Kokusai Jujutsu Renmei
Koryu Karate
Goshinjutsu
Chugoku Kempo
Ryu Ha
Locate a Dojo
Kokusai
The following are some of the ryuha from which the KJJR bases its knowledge:
 • Hontai Takagi Yoshin ryu
 • Kukishin ryu
 • Asayama Ichiden ryu
 • Tatara Shinden ryu
 • Bokuden ryu
 • Yagyu Shingan ryu
 • Tenshin ryu
 • Araki Shin ryu
 • Itten Chukai Ryushin Ryu
 • Tenshin Kyohyo Kukishin Ryu
 • Daito Ryu
Kokusai Jujutsu Renmei Overview
Ryu Ha
Syllabus
Techniques
KJJR Titles
How to Join