Amatsu Tatara Bumon Shumon
Genbukan Ninpo Bugei
Kokusai Jujutsu Renmei
Koryu Karate
Goshinjutsu
Chugoku Kempo
Ryu Ha
Locate a Dojo
Genbukan
The basics of Genbukan Ninpo Bugei have evolved out of various schools including:

 • Togakure-Ryu
 • Kumogakure-Ryu
 • Kukishin-Ryu
 • Gyokko-Ryu
 • Koto-Ryu
 • Gikan-Ryu
 • Shinden-Fudo-Ryu
 • Takagi-Yoshin-Ryu
 • Asayama-Ichiden-Ryu
 • Yoshin-Muso-Ryu
 • Tatara-Shinden-Ryu
 • Iga-Ryu
 • Tenshin-Ryu
 • Daito-Ryu
 • Yagyu-Shingan-Ryu
 • Mugen Shinto Ryu
 • Kijin Chosui Ryu
 • Tenshin Kyohyo Kukishin Ryu
Genbukan Overview
Ryu Ha
Ninpo and Ninjutsu
Syllabus
Techniques
Genbukan Titles
How to Join