Amatsu Tatara Bumon Shumon
Genbukan Ninpo Bugei
Kokusai Jujutsu Renmei
Koryu Karate
Goshinjutsu
Chugoku Kempo
Ryu Ha
Locate a Dojo
Amatsu Tatara and Takamatsu
Toshitsugu Takamatsu had mastered the Amatsu Tatara Bumon Shumon and made better known the word of Amatsu Tatara by his explanations after World War II. He taught and gave these teachings to his highest students: Masters Kinbei Sato, Masaji Kimura, Takashi Ueno etc...

Please consult the Tatara magazine for the complete title list and more information concerning the secret Amatsu Tatara scrolls.
Amatsu Tatara Overview
Amatsu Tatara Hibumi Scrolls
Shinmei Shii-no Hiden Scrolls
First Teaching of Amatsu Tatara Martial Arts
Amatsu Tatara and Takamatsu