Amatsu Tatara Bumon Shumon
Genbukan Ninpo Bugei
Kokusai Jujutsu Renmei
Koryu Karate
Goshinjutsu
Chugoku Kempo
Ryu Ha
Locate a Dojo
First Teaching of Amatsu Tatara Martial Arts
By Ohtomo Bunsho, in November of 683 AD, Emperor Tenmu had ordered Hayato Abe to the teach the Martial Arts of Kenjutsu, Sojutsu, Taijutsu, Heiho etc. to the Eastern soldiers in Japan with the scroll Amatsu Tatara Hisyo Hiteino Maki.

In August of 688 AD, Emperor Jito had ordered Hayato Ohtomo to teach the martial arts of Kenjutsu, Sojutsu, Bojutsu, Hokojutsu, Taijutsu, Gunryaku Heiho etc. to the Western soldiers of Japan with the scroll of the Takamagahara Tatara Gorinsyaku Hiteino Maki.

By Mononobe Bunsho, in August of 688 AD, Emperor Jito had ordered Tabito Ohtomo to teach the martial arts to all Japanese soldiers with the scroll Tatara Kitono Maki.

This is the beginning of the teaching of Martial Arts in Japan for the public as ordered by the Emperor.
Amatsu Tatara Overview
Amatsu Tatara Hibumi Scrolls
Shinmei Shii-no Hiden Scrolls
First Teaching of Amatsu Tatara Martial Arts
Amatsu Tatara and Takamatsu